Pilevallen

Släktföreningens styrelse har till Eilifs 85-årsdag velat försöka realisera en gammal av honom varmt omhuldad tanke. Det är i denna avsikt vi här presentera en första början till en SLÄKTBOK.

Den till hans 75-årsdag företagna insamlingen möttes av ett sådant gensvar från våra medlemmar att det insamlade beloppet gav ett icke ringa överskott utöver den överlämnade gåvan. Överskottet överlämnades givetvis till jubilaren. Eilif deponerade emellertid beloppet hos Släktföreningen med föreskrift att det skulle utgöra grundplåten för en släktbok.

En sådan släktbok kommer ju aldrig att bli färdig och därför ha vi valt att ge den formen av en bok, som ständigt kan kompletteras och förnyas. Som en begynnelse har styrelsen valt att sammanställa hittills erhållna minnesteckningar över bortgångna släktmedlemmar, kompletterade med en del tidigare saknade sådana. Även om släktens medlemmar i glädjande omfattning hörsammat vår vädjan om dessa kompletteringar, är det vår förhoppning att luckorna skall verka stimulerande och uppfordrande till ytterligare ansträngningar i samma riktning. Bokens värde, redan för vår del men än mera för kommande generationer, skulle ytterligare stiga om den kunde fullständigas med miljöskildringar. I mån av resurser kommer därför Släktföreningen att trycka och utsända mottagna manuskript allt eftersom de inflyta.

Låt nu icke det bästa bli det godas fiende genom att låta andras skildringar bliva en hämsko på egen önskan att bidraga. Varje fågel sjunger ju efter sin näbb och ju fler fåglar som sjunger, ju fullständigare blir harmonin i kören och desto bättre bild kan kommande generationer få av våra generationer. Betänk hur kort ett liv är, men huru länge en människa genom inverkan på sina efterlevande och sina närmastes efterlevande kan leva kvar. Redan om några decennier är nuet antingen okänt eller historia med alla de aspekter detta innebär.

Vi vill genom denna bok uttrycka vårt tack och vår uppskattning av Eilifs enastående gärning i släktens tjänst och hoppas att denna känsla skall få fortleva och växa sig än starkare genom SLÄKTBOKENS ständiga tillväxt.

Om du är medlem i släktföreningen Fosie-Sylvan kan du medan arbetet med att få in hela Pilevallen på hemsidan pågår  beställa denna Släktbok på CD för att ladda ner på din dator. 
Totalt innehåller den nu 33,3 MB och kostar 50:- kronor inkl porto.
Pengarna sätter du in på vårt bankgiro 288-3387.
Och beställer gör du hos webbansvarig på mailadress info@fosie-sylvan.se
Det har blivit för dyrt och för arbetskrävande att skicka Pilevallar till alla släktingar som fyllde 23 år, (En åldersgräns, som ändrades då och då genom åren) därför har vi gått över till den digitala versionen som varje medlem av föreningen kan beställa .

Pilevallen

Har du någon text eller bild du tycker skulle passa in i Pilevallen tar vi tacksamt emot detta. Mejla till info@fosie-sylvan.se. Texten kan vara skriven direkt i mejlet eller i t.ex. Word. Det är alltid trevligt med bilder till men absolut inget krav. Skickar du bilder är det viktigt att du skriver en text till.