Stipendier

För dig som ska påbörja eller fullfölja en eftergymnasial utbildning finns möjlighet att ansöka om släktföreningens stipendier. Den första utdelningen skedde vid släktmötet i Ystad 1963. Sedan dess har över hundra släktingar tilldelats stipendier.
Stipendierna utgör avkastning av donationer förvaltade av:
Carla och Eilif Sylwans stipendiestiftelse från 1958.

Den sökande ska vara medlem i släktföreningen och ha betalat in medlemsavgift i tre år före det år stipendiet utdelas.
Senast den 5 maj ska ansökan om stipendium vara inlämnad.

Beviljande av stipendier sker dels inför varje släkmöte (vart femte år), dels en gång mellan två möten, dvs med 2,5 års mellanrum. Detta förfarande påbörjas i och med släktmötet 2018. Utdelning av beviljat stipendium sker (som tidigare) vid kommande släktmöte.

Beviljas ansökan ska stipendiaten delta vid utdelningen av stipendiet vid kommande släktmöte. Om inte detta är möjligt ska stipendiaten delta digitalt med en kort videofilm där hen berättar om sig själv, sina studier eller vad studierna lett till, Vidare ska stipendiaten avlägga en rapport till stipendiestiftelsens styrelse om hur stipendiet har använts.

 Ansökningsformulär finner du här.

Bo och Christian Sylvans stipendiefond, instiftad 1928 i samband med släktföreningens bildande, är avsedd endast för medlemmar av släktgren 53 och förvaltas separat av denna delgrenen.

Gåvor            

Gåvor till Carla och Eilifs Sylwans stipendiestiftelse – från exempelvis en person som vill hylla en jubilerande släkting – betalas in på, Bg 5103-9691. 
Vill du, som skänker gåvan, att vi ska skicka ett gåvobevis till mottagaren av gåvan så gör vi gärna det. Ge oss namn och adress till den person gåvan är ställd till så ordnar vi med ett gåvobevis. Kontakta Lisen Sylwan    lsylwan@msn.com

Ansökan om stipendier

Formulär för ansökan om stipendier ur Carla och Eilif Sylwans stipendiestiftelse finner du här: 

Ansökningsformulär